QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 


QPR Metrics − интелигентна платформа за измерване и повишаване на ефективността на дейностите

Ориентиран към бизнес потребителя, QPR Metrics е лесен за използване и бърз за овладяване софтуерен инструмент. Вертикалният подход на работа с него ускорява внедряването на Вашата система за управление на ефективността, а функционирането в Web среда гарантира, че изпълнението на проекта за стратегическо управление на Вашата организация ще бъде всеобхватно, непосредствено и удобно.

С помощта на мрежовото решение QPR Portal, QPR Metrics Ви дава бърз и лесен начин за популяризиране на стратегията, а също така и на свързани с нея персонални цели за всеки служител още от началото на процеса по внедряване. За да Ви подпомогне в оптимизирането на информацията, QPR Metrics позволява прикрепването на различни документи, презентации, таблици, Интернет страници и други обекти с данни към всеки елемент от системата за управление на ефективността.

Графичният изглед на системата от показатели предлага опростен, но изчерпателен преглед на ефективността на организацията чрез използването на "светофари", измерителни скали или всякакъв друг индикатор по Ваш избор във всеки един от елементите. В допълнение, символи за предупреждение Ви известяват при отклонение от поставените цели на по-ниските нива от йерархията на елементите.

Всеки един екран на QPR Metrics дава възможност на потребителите да детайлизират информацията във вертикална посока и да преглеждат актуални индикатори за ефективност, времеви диаграми и таблици. Могат да бъдат прикрепяни коментари с цел обсъждане и изясняване на причините за евентуални отклонения и да бъдат задействани планове за действие, които да доведат до желаното подобрение.

Цялостният и актуализиран преглед на състоянието на организацията, който е поднесен по интуитивен и лесен за разбиране начин, ще Ви помогне да реагирате по-бързо на проблемите, отделяйки внимание на тези дейности, които най-много се нуждаят от това.

QPR Metrics интегрира информация от множество източници в динамични и винаги актуални отчети и диаграми.

За допълнително подпомагане на установяването на проблеми, QPR Metrics предлага мощна функционалност за известяване чрез алармени съобщения. Съобщенията могат да бъдат изпращани на различни служители според различни критерии. Съдържанието им позволява на отговорниците директен достъп до източника на известието, където те могат да детайлизират данните, открият причината за възникването на проблема и вземат информирани решения за неговото отстраняване.

Измерването и анализът на ефективността са удобен инструмент за идентифициране на проблемите. Тяхното решение обаче изисква инициативи, в които често е ангажиран екип от служители. QPR Metrics предлага разширени възможности за планиране, като плановете за действие могат да бъдат прикрепвани на всяко едно ниво от йерархията на системата за управление на ефективността и лесно разпространявани до всеки един служител. Възможността за използване на електронни брошури превръща QPR Metrics в основната медия за периодично създаване и разпространение на обобщени данни за ефективността на дейностите и разнообразна допълнителна информация.

С цел да гарантира постоянната актуалност на информацията, QPR Metrics предлага интеграция и импортиране на данни от съществуващите системи в организацията − ERP, CRM, SQL и OLAP бази данни, електронни таблици и т.н., а платформата за допълнителни разработки чрез API позволява почти неограничено разширяване на възможностите за интеграция. Потребителите имат възможност да въвеждат данни и ръчно през своя Web браузър, което дава допълнителна гъвкавост при работата със системата.

QPR Metrics функционира във Вашата интранет среда и лесно се мащабира от индивидуален инструмент до корпоративна информационна система чрез своята разпределена многопотребителска архитектура. Инициативите за управление на ефективността могат да обхванат цялата организация, многократно повишавайки по този начин вероятността за успех.

 

Прочетете още за QPR Metrics на официалната страница на QPR Software >>